Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva


Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07 i 38/09) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA


Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva ("Narodne novine", br. 24/08 i 141/09) u članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u petogodišnjem razdoblju stručnim usavršavanjem u skladu s ovim Pravilnikom ostvariti najmanje 100 bodova od čega svake godine tog razdoblja mora ostvariti najmanje 10 bodova."
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Najmanje 20 bodova ostvarenih u petogodišnjem razdoblju mora biti iz poznavanja tehničke regulative područja obuhvaćenog ispitnim programom stručnog ispita kojeg je obveznik stručnog usavršavanja položio."
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: "usavršavanja" dodaju se riječi: "ako nije drukčije propisano".

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 360-01/11-04/1
Urbroj: 531-01-11-1
Zagreb, 3. veljače 2011.
Ministar
Branko Bačić, dipl.ing.geod., v.r.