Stručno usavršavanje

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Stručno usavršavanje

 

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE (NN 55/20)

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (,,Narodne novine", broj 78/2015, 118/2018) i članka 24. stavka 24.1.17. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (NN 56/19) uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Klasa: 360-02/19-20/2 Urbroj: 531-04-19-3 od 15. studenog 2019. godine, Upravni odbor Hrvatske komore inženjera strojarstva, na sjednici održanoj 18. prosinca 2019 godine donio je Pravilnik o stručnom usavršavanju HKIS.
 
Člankom 1. stavkom 3. predmetnog pravilnika uređeno je kako je stručno usavršavanje obvezno u trajanju najmanje 10 akademskih sati godišnje. Člankom 56. i 58. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, osobe koje obavljaju poslove projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja, odnosno izrađuju elaborate za potrebe projekata te osobe koje sudjeluju u radnjama ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda, dužne su položiti stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva, odnosno ispuniti uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita te nakon položenog stručnog ispita nastavljaju obvezno stručno usavršavanje koje obuhvaća različite oblike usavršavanja stjecanjem i unaprjeđivanjem stručnog znanja. Članovi Komore odnosno osobe iz prethodnog stavka dužne su potvrdu, odnosno certifikat o završenom stručnom usavršavanju i osposobljavanju, dostaviti Komori u svrhu vođenja evidencije o stručnom usavršavanju. Temeljem članka 45. stavka 4. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, neispunjavanje obveze stručnog usavršavanja člana Komore za prethodno razdoblje smatra se lakšom povredom i kažnjava najstrožom stegovnom mjerom za lakše povrede.
Mole se članovi Komore da sve prethodno navedeno prime na znanje te postupe slijedom zakonom uređenih obveza.


S poštovanjem,

Predsjednik Komore
Željko Dorić, dipl.ing.stroj.


Pravne osobe kojima je izdana suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za provedbu programa stručnog usavršavanja:
Popis nositelja programa stručnog usavršavanja


Plan stručnog usavršavanja HKIS za 2021. godinu
Suglasnost MGPI na program trajnog stručnog usavršavanja HKIS


Obrasci i upute:
Obrazac prijave za stručni skup
Osnovni podaci o načinu uplata kotizacija
 
 
Zahtjev za upis u registar HKIS i vođenje evidencije stručnog usavršavanja:
Zahtjev za upis - PDF
Zahtjev za upis - DOCX