Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

UPRAVNI ODBOR HKIS STAVIO VAN SNAGE ODLUKU O NAKNADAMA ZA RAD U TIJELIMA KOMORE

Upravni odbor Hrvatske komore inženjera strojarstva je na 1. sjednici u 3. sazivu održanoj 9. svibnja 2018. godine stavio van snage Odluku o naknadama za rad u tijelima Komore.

Izvadak iz Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora HKIS:

Ad 4)
Predsjednik Komore upoznao je prisutne s razlogom ovog prijedloga i iznio financijske podatke o isplaćenim naknadama članovima tijela Komore u prošlom mandatu. Nakon provedene rasprave sa 6 (šest) glasova za, 1 (jednim) glasom protiv, suzdržanih nije bilo, donesena je Odluka br. UO/2018-01/4 o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u tijelima komore kako slijedi:

I.
Stavlja se van snage Odluka o naknadama za rad u tijelima Komore od 23.11.2017. i 14.11.2013. godine.

II.
Naknade za izvršene poslove za potrebe Komore isplaćivat će se temeljem odluke predsjednika i/ili Upravnog odbora za određeni posao.

III.
Isplata izvršitelju isplaćivat će se temeljem ugovora o djelu po izvršenom i predanom poslu.

IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. -kraj odluke-