Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

2. obavijest članovima Komore, ovlaštenim voditeljima građenja i ovlaštenim voditeljima radova

Poštovani članovi Komore, ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova,

vezano za vaše brojne upite o upisu u novi Imenik inženjera gradilišta i novi Imenik voditelja radova, obavještavamo vas kako je obrazac Zahtjeva za upis u navedene imenike u izradi. Za sada vam nismo u mogućnosti dostaviti isti jer su novi uvjeti upisa (bez prilaganja potrebne dokumentacije i bez plaćanja troškova upisa) uređeni odredbama novog Pravilnika o upisima u imenike Komore, na koji Komora čeka suglasnost nadležnog ministarstva.

Po gotovosti obrasca zahtjeva odnosno stupanja na snagu predmetnog Pravilnika isti ćemo vam dostaviti na vaše el. adrese, a svakako prije 21. veljače 2020. te objaviti na našoj mrežnoj stranici.

Zahtjev za upis u nove imenike mogu podnijeti i članovi u mirovanju čime njihov status člana u mirovanju neće biti promijenjen.

Svi ovlašteni voditelji radova temeljem ove odredbe ostvaruju pravo na upis u Imenik inženjera gradilišta te ujedno mogu biti i voditelji radova. Sukladno navedenom, upisom u jedan imenik - Imenik inženjera gradilišta možete obavljati poslove inženjera gradilišta i poslove voditelja radova.

Srdačan pozdrav,


Predsjednik Komore

Željko Dorić. dipl.ing.stroj.


U Zagrebu, 5. veljače 2020.Izvod iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18 i 110/19)

Inženjer gradilišta

Članak 24.

(1) Inženjer gradilišta vodi građenje, odnosno izvođenje građevinskih i drugih radova različitih struka kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina.

(2) Za inženjera gradilišta može se imenovati osoba s obrazovanjem iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, građevinarstva, strojarstva ili elektrotehničke struke, koja:

- je završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima položen stručni ispit ili

- je upisana u imenik inženjera gradilišta Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

(3) Inženjer gradilišta može biti ujedno i voditelj radova.

Voditelj radova

Članak 25.

(1) Voditelj radova u okviru zadaća svoje struke, vodi izvođenje građevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih, te ugradnju građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja.

(2) Za voditelja radova može se imenovati osoba arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke ili geotehničke struke, odnosno geoinženjerske struke koja: - je završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima položen stručni ispit ili

- je upisana u imenik voditelja radova Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.