Hrvatska komora inženjera strojarstva

Struktura komore

Izvod iz Statuta HKIS, NN br. 137/15

Naziv Komore je: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA.

Naziv Komore u prijevodu na engleski jezik je: CROATIAN CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS.

Skraćeni naziv Komore je: HKIS. Sjedište Komore je u Zagrebu..

Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija ovlaštenih inženjera strojarstva, ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke, ovlaštenih voditelja radova strojarske struke, te stranih osoba strojarske struke s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koji obavljaju poslove regulirane profesije strojarske struke u svojstvu odgovorne osobe, u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti u području prostornog uređenja i gradnje, i priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Komora je pravna osoba javnog prava s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon), drugim posebnim zakonima koji uređuju obavljanje djelatnosti u upravnom području prostornoga uređenja i gradnje, i priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, te Statutom.

Sukladno Zakonu, članstvo u Komori je obvezno.

Članovi Komore su ovlašteni inženjeri strojarstva, ovlašteni voditelji građenja strojarske struke, ovlašteni voditelji radova strojarske struke i strane osobe strojarske struke s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koji u skladu s posebnim propisima obavljaju poslove regulirane profesije strojarske struke u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, te građenja.

Članstvo u Komori stječe se upisom u odgovarajući imenik Komore u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje djelatnost prostornoga uređenja i gradnje i Statutom.

U imenike, upisnike i evidencije Komore upisuju se: državljani Republike Hrvatske, državljani država Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP), te državljani trećih država, u skladu s uvjetima propisanim posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Komora obavlja određena javna ovlaštenja koja su utvrđena Zakonom.

Komora pored javnih ovlaštenja obavlja sljedeće zadaće i poslove:

1. Promiče strojarsku struku i inženjersku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i trećih osoba:
– poticanjem i organiziranjem nastupa inženjerske struke pred stručnom javnošću
– informiranjem šire javnosti o postignućima strojarske struke u obavljanju inženjerske djelatnosti
– sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika
– razvijanjem strukovne etike
– davanjem obvezujućih stručnih mišljenja o pojedinim pitanjima u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te građenja, u okviru strojarske struke.

2. Razvija jedinstveni sustav organiziranosti u obavljanju inženjerske djelatnosti u okviru poslova i zadataka utvrđenih Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje, i Statutom.

3. Zastupa interese ovlaštenih osoba strojarske struke pred tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave:
– suradnjom s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave
– sudjelovanjem u radu radnih skupina za izradu zakona i podzakonskih akata u upravnom području graditeljstva i prostornoga uređenja
– davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i podzakonskih akata, upućivanjem inicijativa za donošenje novih propisa od interesa za članove Komore
– održavanjem temeljnih principa rada Komore, edukacijom, unapređenjem zakonodavnog okvira, suradnjom sa srodnim komorama, udrugama civilnog društva, medijima, sveučilištima i drugim obrazovnim institucijama.

4. Organizira i provodi stručno usavršavanje, organiziranjem i izgradnjom sustava obrazovanja i osposobljavanja za cjeloživotno učenje i mobilnost, te vođenjem evidencija članova komore u području obrazovanja i osposobljavanja.

5. Potiče izdavačku djelatnost za potrebe inženjerske djelatnosti članova Komore. Temeljem odluke Upravnog odbora izdaje Glasilo.

6. U skladu sa Zakonom osniva stegovna tijela Komore i Centar za mirenje pri Komori.

7. Pruža pomoć članovima Komore:
– kroz savjetodavne i pravne usluge
– organizacijom seminara i stručnih predavanja, i davanjem stručnih savjeta pri obavljanju djelatnosti.

8. Surađuje s odgovarajućim državnim tijelima u provedbi smanjenja pretjeranog opterećenja za pružatelje usluga. Radi na razvoju digitalne e-procedure za podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola za pružanje usluga projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i izvođenja u djelatnosti građenja. Kroz integrirani sustav e-poslovanja i državnu informacijsku strukturu, uvođenjem sustava upravlja dokumentacijom u skladu sa standardima za upravljanje dokumentima.

9. Rješava tekuća pitanja od značaja za inženjersku djelatnost.

10. Obavlja i druge zadaće određene posebnim zakonima i Statutom.