Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Uredba o određivanju građevina i drugih zahvata u prostoru državnog i područnog (regionalnog) značaja

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Uredbe o određivanju građevina i drugih zahvata u prostoru državnog i područnog (regionalnog) značaja. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Uredbe pošalju najkasnije do 23. veljače 2014. godine na adresu info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.

Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/2013) stupio je na snagu dana 1. siječnja 2014. godine. Odredbom članka 56. stavka 2. toga Zakona propisano je da zahvate u prostoru i površine državnog značaja i područnog (regionalnog) značaja koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem, građevine državnog značaja i građevine područnog (regionalnog) značaja, određuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Značaj Uredbe o određivanju građevina i drugih zahvata u prostoru državnog i područnog (regionalnog) značaja odnosi se na određivanje sadržaja Državnog plana prostornog razvoja sukladno odredbama članka 67. stavka 2. podstavcima 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju, a kojim odredbama je propisano da Državni plan prostornog razvoja, između ostalog, propisuje uvjete provedbe zahvata u prostoru za građevine državnog značaja, te uvjete provedbe zahvata u prostoru državnog značaja koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem.

Nadalje, donošenje ove Uredbe od značaja je i za određivanje sadržaja Prostornog plana županije sukladno odredbama članka 72. stavka 2. podstavaka 1. i 2 . Zakona o prostornom uređenju, kojima je propisano da Prostorni plan županije, između ostalog, propisuje uvjete provedbe zahvata u prostoru za javne, društvene i druge građevine područnog (regionalnog) značaja, te uvjete provedbe zahvata u prostoru područnog (regionalnog) značaja koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem.

Naposljetku, značaj predmetne Uredbe propisan je i odredbom članka 192. navedenog Zakona, a kojom odredbom je propisano da Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja do stupanja na snagu Državnog plana prostornog razvoja izdaje akte za provedbu prostornih planova za zahvate u prostoru državnog značaja određene ovom Uredbom.