Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV OVLAŠTENIM INŽENJERIMA STROJARSTVA ZA IZNALAŽENJE I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ''REVIDENTE'' (OVLAŠTENE OSOBE KOJE VRŠE KONTROLU PROJEKTA)

Kao što je poznato, ovlašteni inženjeri strojarstva nisu zadovoljavajuće zastupljeni među revidentima koji posjeduju ovlaštenje za kontrolu projekata (članak 188. ZOPUG) od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenje - MGPU.

Namjera Komore je da u aktivnostima prema MGPU inicira imenovanje novih revidenata iz strojarske struke za stručna područja:

-ušteda energije i toplinska zaštita
-zaštita od buke

a također smatramo da se kontrola glavnih projekata tlačne opreme treba uvrstiti u područje

-mehanička otpornost i stabilnost.

Prema Pravilniku o uvjetima i mjerama za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 2/00, NN 89/00) ovlaštenje se daje ovlaštenom arhitektu ili ovlaštenom inženjeru s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju, koji je projektirao složene građevine i koji je na drugi način dao značajni doprinos tehničkoj struci.

Radnim iskustvom smatra se radno iskustvo stečeno na obavljanju poslova u svojstvu projektanta ili glavnog projektanta, odnosno projektanta voditelja, koordinatora projekta ili odgovornog projektanta. Složenim građevinama smatraju se građevine za koje je obvezna kontrola projekta, a značajni doprinos tehničkoj struci smatra se znanstveni odnosno stručni rad ili aktivnost kojima je dan stvarni doprinos koji se primjenjuje u projektiranju. Ostali uvjeti i mjerila su navedeni u navedenom Pravilniku NN 2/00, NN 89/00.

Pozivamo ovlaštene inženjere strojarstva koji ispunjavaju uvjete za dobivanje ovlaštenja za revidenta iz gore navedenih područja da u skladu s navedenim Pravilnikom NN 2/00, NN 89/00 podnesu zahtjev u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Također prema članku 188. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), izmjenama od 2. kolovoza 2011. godine određeno je imenovanje revidenta zaštite od požara za kontrolu bitnog zahtjeva zaštite od požara. Isto tako čl. 29. Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) određeni su uvjeti za davanje ovlaštenje za obavljanje provjere projekata i to:

1. prema propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju ima pravo na obavljanje poslova projektiranja u području zaštite od požara, koja ima visoku stručnu spremu, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju, koja je projektirala u svojstvu odgovorne osobe građevine osobite inženjerske složenosti i koja je na drugi način unaprijedila tehničku struku u području zaštite od požara ili

2. ima najmanje visoku stručnu spremu, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s najmanje deset godina radnog iskustva u inspekcijskom nadzoru zaštite od požara građevina osobite inženjerske složenosti i koja je na drugi način unaprijedila tehničku struku u području zaštite od požara

Ovlaštenje za revidenta iz zaštite od požara dodjeljuje ministar unutarnjih poslova, a detaljniji uvjeti su određeni Pravilnikom o revidentima iz zaštite od požara NN 141/11.

Pozivamo ovlaštene inženjere strojarstva koji ispunjavaju uvjete za dobivanje ovlaštenja za revidenta iz područja zaštite od požara da u skladu s Pravilnikom NN 141/11 podnesu zahtjev u Ministarstvo unutarnjih poslova.

Dobivanje ovlaštenja za kontrolu projekata osoba strojarske struke je od interesa cijele strojarske struke.