Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

OVLAŠTENJE ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA

Sukladno Pravilnikom o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11) Ministarstvo unutarnjih poslova Sektor zaštite od požara je objavio poziv za zaprimanje zahtjeve za izdavanje ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara. Pravilnikom su određeni uvjeti i način izdavanja ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara, ovlaštenje se daje fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10).
Pozivaju se članovi Hrvatske komore inženjera strojarstva koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom i koji imaju namjeru u budućnosti raditi Elaborate zaštite od požara da predaju Zahtjev za ovlaštenje.
Zahtjev za ovlaštenje predaje se pisanim putem na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za upravne i inspekcijske poslove
Sektor za inspekcijske poslova
Ilica 335
10 000 Zagreb

Zahtjev treba sadržavati:
• ime i prezime podnositelja zahtjeva,
• OIB,
• datum i mjesto rođenja,
• zvanje i podatke o stjecanju zvanja,
• stručnu biografiju (curriculum vitae),
• 70 kuna upravnih pristojbi (u biljezima).

Uz zahtjev se prilažu dokazi o ispunjenju uvjeta za davanje ovlaštenja u izvorniku ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika:
a) kao dokaz stručne spreme, svjedodžba ili diploma o postignutom stupnju obrazovanja.
b) kao dokaz radnog iskustva:
Na poslovima projektiranja mjera zaštite od požara:
1. rješenje o imenovanju na poslove projektiranja mjera zaštite od požara izdano od strane poslodavca ili rješenje o stjecanju naziva ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni inženjer prema posebnom zakonu,
2. radnu knjižicu ili drugu odgovarajuću ispravu,
3. popis najmanje 10 građevina iz skupine 2 prema posebnom propisu za koje je dobivena građevna dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje, a za koje je osoba izradila i potpisala ili supotpisala prikaz mjera zaštite od požara odnosno elaborat zaštite od požara. Među navedenim građevinama moraju biti građevine industrijske namjene ili najmanje 3 različite namjene (stambene, uredske, ugostiteljske, trgovačke, skladišne, industrijske, bolnički objekti, škole i slično),

Na poslovima nadzora mjera zaštite od požara:
1. rješenje o imenovanju na poslove nadzora mjera zaštite od požara izdano od strane poslodavca,
2. radnu knjižicu ili drugu odgovarajuću ispravu.
c) kao dokaz o položenom stručnom ispitu:
1. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova u graditeljstvu ili ispitu s njim izjednačenim prema posebnom zakonu, ili
2. uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu čiji ispitni program sadrži područje zaštite od požara.
d) kao dokaz upotpunjavanja i usavršavanja znanja u području zaštite od požara:
1. popis stručnih radova i/ili znanstvenih radova iz područja zaštite od požara i/ili
2. detaljan opis aktivnosti u tom području i/ili
3. opis aktivnosti na usavršavanju predviđen posebnim zakonom.