Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

ODRŽAN SEMINAR PRIJAVA I ISPITIVANJE OPREME POD TLAKOM U UPORABI - ''LEGALIZACIJA CJEVOVODA''

U organizaciji Hrvatske komore inženjera strojarstva održan je seminar PRIJAVA I ISPITIVANJE OPREME POD TLAKOM U UPORABI - ''LEGALIZACIJA CJEVOVODA'', u ponedjeljak, 18.5.2015. godine.

U radu seminara je sudjelovalo 150 sudionika i to od predstavnika vlasnika/korisnika cjevovoda (INA, HEP, MORH i dr.), inspektora opreme pod tlakom, ovlaštenih inženjera strojarstva, predstavnika visokih učilišta, ispitivača, prijavljenih tijela i drugi. Kao predavači na seminaru su sudjelovali Ismar Avdagić, dipl.iur. pomoćnik ministra gospodarstva za inspekcijske poslove; Dario Karlovčan, dipl.ing., ravnatelj OPT-AGENCIJE; Ante Dizdar, dipl.ing., zamjenik ravnatelja OPT-AGENCIJE; Božidar Petranović, dipl.ing., inspektor za pregled opreme pod tlakom OPT AGENCIJE; mr.sc. Josip Jukić, dipl.ing., dekan Veleučilišta u Slavonskom Brodu i mr. sc. Luka Čarapović, dipl.ing., Hrvatska komora inženjera strojarstva.

Na seminaru su predstavljene nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove u gospodarstvu u području opreme pod tlakom kao i Poslovi OPT-AGENCIJE u području opreme pod tlakom. Također prezentirana je od strane OPT-AGENCIJE zakonska regulativa za opremu pod tlakom i potrebna dokumentacija za ''legalizaciju cjevovoda''. Prikazan je na primjeru spremnika UNP-a priprema opreme pod tlakom za pregled i ispitivanje. Sudionici seminara su upoznati s prijedlogom Uputa za izradu projektne dokumentacije cjevovoda prema Pravilniku o pregledu i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 142/14) koja je izrađena u suradnji Hrvatske komore inženjera strojarstva i OPT-AGENCIJE. Primjedbe i prijedlozi na tekst Upute će se moći dostaviti do 25.5.2015. godine na info@hkis.hr a nakon toga Uputa će se uputiti na usvajanje. Održana su i predavanja o Nerazornim ispitivanjima u postupku ''legalizacije cjevovoda', te Sigurnosni ventili – ispitivanje i izrada Izvješća.