Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

OBAVIJEST O OBVEZNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU

Poštovani članovi Komore,
Nastavno vas obavještavamo kao i podsjećamo na zakonsku obvezu stručnog usavršavanja.

Odredbom članka 58. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/15., 118/18., 110/19.) ponovno je uvedeno obvezno stručno usavršavanje za osobe iz članka 56. stavak 1. i 2. istog Zakona dakle za sve osobe koje su u skladu sa posebnim propisima dužne položiti stručni ispit. Pored osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja to su i osobe koje obavljaju poslove projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja, odnosno izrađuju elaborate za potrebe projekata te osobe koje sudjeluju u radnjama ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.

Evidenciju o stručnom usavršavanju prema odredbi stavka 3. navedenog članka vodi Komora.

Vođenje evidencije o završenom stručnom usavršavanju je besplatno za članove Komore, a ostalim će biti naplaćena naknada koju će utvrditi Upravni odbor. Komora je donijela Pravilnik o stručnom usavršavanju HKIS. Taj Pravilnik primjenjuje se sve dok ministar graditeljstva i prostornoga uređenja ne donese Pravilnik iz članka 58. stavak 4. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje.

Komora će za svoje članove organizirati stručne seminare i predavanja s minimalnom kotizacijom.

Prema sada važećem Pravilniku članovi Komore imaju obvezu pohađati najmanje deset akademskih sati godišnje stručnog usavršavanja.

Plan stručnog usavršavanja HKIS za 2020. godinu

U slučaju da tu obvezu ne izvrše, odredbom članka 45. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 110/19. koji je stupio na snagu 23.11.2019. godine) propisano je da se neispunjavanje obveze stručnog usavršavanja člana Komore za prethodno razdoblje smatra lakšom povredom - stegovnim djelom i kažnjava najstrožom stegovnom mjerom za lakše povrede dakle 5.000,00 kuna.