Statut HKIS

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/15.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Klasa: 360-01/15-02/696, Ur.broj:531-01-15-4 od 24. studenoga 2015., Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva, na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donijela je

STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA