Statut HKIS

Na temelju članka 21. stavka. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine br. 78/15, 114/18), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Klasa: 360-01/19-02/141, Urbroj: 531-01-19-3 od 12. travnja 2019. Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na sjednici održanoj 16. svibnja 2019. godine, donijela je

STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA