Povjerenstva Komore


Upravni odbor Komore ima povjerenstva :

1. Povjerenstvo za nadzor nad radom članova
2. Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
3. Povjerenstvo za zakonodavstvo
4. Povjerenstvo za financije
5. Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje
6. Povjerenstvo za struku
7. Povjerenstvo za informiranje
8. Povjerenstvo za energetsku učinkovitost
9. Povjerenstvo za normoteku , knjižnicu i prevod REHVA rječnika

Upravni odbor Komore za pojedina pitanja može imenovati radne skupine i druga povjerenstva prema potrebi.

Povjerenstvo za nadzor nad radom članova

Nadzor nad radom članova Komore provodi Povjerenstvo za nadzor nad radom članova sastavljeno od najmanje tri člana. Listu članova Povjerenstva za nadzor nad radom članova za provođenje redovitog nadzora nad radom utvrđuje Upravni odbor Komore. S liste iz stavka 2. ovoga članka predsjednik Povjerenstva za nadzor nad radom članova imenuje članove za svaki pojedini slučaj. Povjerenstvo za nadzor nad radom članova može na zahtjev predsjednika Odbora za upis obaviti nadzor nad radom vježbenika kandidata za upis u Komoru.

Članovi:

1. Srđan Srdelić, dipl.ing.stroj., predsjednik
2. Boris Dragičević, dipl.ing.stroj.
3. Darko Korlević, dipl.ing.stroj.
4. Ivan Sabolić, dipl.ing.stroj.
5. mr.sc. Josip Jukić, dipl.ing.stroj.
6. Radmilo Goran, dipl.ing.stroj.


Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove:
–   održava stalnu suradnju s drugim komorama radi razmjene iskustava;
– za predsjednika Komore priprema materijale vezane uz sastanke na međunarodnoj razini;
– prati rad međunarodnih udruženja u djelatnosti strojarstva, te o njima izvješćuje predsjednika Komore;
– priprema održavanje međunarodnih sastanaka vezanih uz djelovanje Komore koji se održavaju u Republici Hrvatskoj;
– prati promjene vezane uz pripreme i ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju te surađuje s mjerodavnim ministarstvima;
– obavlja i druge poslove.

Članovi Povjerenstva za međunarodnu suradnju sudjeluju kao izaslanici Komore na međunarodnim sastancima.

Članovi:

1. prof.dr.sc. Branimir Pavković, dipl.ing.stroj., predsjednik
2. doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.
3. prof.dr.sc. Ante Čikić, dipl.ing.stroj.

Povjerenstvo za zakonodavstvo

Povjerenstvo za zakonodavstvo raspravlja i daje mišljenja o aktima Komore i prijedlozima koji se donose na Skupštini Komore, daje prijedloge tumačenja odredbi Statuta Komore, poslovnika o radu tijela Komore, pravilnika, odluka, i pojedinačnih akata, te daje mišljenje o usklađenosti pojedinih akata Komore sa Statutom Komore. Povjerenstvo za zakonodavstvo daje mišljenja i prijedloge u svezi sa zakonskim prijedlozima te ostalim aktima mjerodavnih ministarstava i drugih tijela državne vlasti.


Članovi:

1. Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj.,predsjednik
2. Josip Pastuović, dipl.ing.stroj.
3. Danilo Vujnović, dipl.ing.stroj.
4. Darko Čizmin, dipl.ing.stroj.
5. Goran Tomek, dipl.ing.stroj.
6. Boris Štohera, dipl.ing.stroj.

Povjerenstvo za financije

Povjerenstvo za financije:

– razmatra prihode i rashode;
– sudjeluje u izradi i raspravlja o godišnjem planu financijskog poslovanja;
– razmatra financijsko poslovanje;
– sudjeluje u pripremi godišnjih financijskih izvješća;
– daje prijedloge i mišljenja u svezi s poboljšanjem financijskog poslovanja;
– prati i kontrolira nabavu opreme, izrađuje planove nabave, priprema i provodi postupak nabave opreme;
– prati prihode i primitke, prati rashode i izdatke te kontrolira namjensko trošenje sredstava proračuna;
– sudjeluje u izradi cjenika usluga;
– predlaže standardizaciju informatičkog sustava u poslovnim procesima izvješćivanja i praćenja prihoda i rashoda.

Članovi:

1. doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj., predsjednik
2. Branko Rešetar, dipl.ing.stroj.
3. Mirjana Reljić, dipl.ing.stroj.

Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje

Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje obavlja poslove u skladu s propisima, ovim statutom i ostalim aktima Komore te odlukama Upravnog odbora Komore.Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje priprema prijedloge programa stručnog usavršavanja, brine se za provođenje prihvaćenih programa, provjerava učinkovitost oblika i načina stručnog usavršavanja i brine se za suradnju s mjerodavnim Ministarstvom i ostalim tijelima kod pripremanja i provođenja programa stručnog usavršavanja. Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje u sklopu brige za stalno stručno usavršavanje ovlaštenih inženjera strojarstva organizira:

– savjetovanja, seminare, tečajeve, predavanja, tribine, okrugle stolove;
– izdavanje časopisa, knjiga, drugih tiskovina i ostalih oblika izdavaštva

Članovi:

1. dr.sc. Marko Katinić, dipl.ing.stroj., predsjednik
2. doc.dr.sc. Ante Čikić, dipl.ing.stroj.
3. prof.dr.sc. Branimir Pavković, dipl.ing.stroj.
4. prof.dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj.
5. Zvonko Tepeš, dipl.ing.stroj.
6. Srđan Srdelić, dipl.ing.stroj.

Povjerenstvo za struku

Članovi:

1. doc.dr.sc. Ante Čikić, dipl.ing.stroj., predsjednik
2. dr.sc. Marko Katinić, dipl.ing.stroj.
3. Veljko Živković, dipl.ing.stroj.

Povjerenstvo za informiranje

Povjerenstvo za informiranje priprema i distribuira Elektronski vjesnik članovima Komore i ostalim zainteresiranima; izrađuje, priprema i ažurira mrežnu stranicu Komore; sudjeluje u redovitim aktivnostima, vezanima uz objavu Glasila Komore, monografije i sl.; radi na medijskoj promociji Komore i njezinih aktivnosti te obavlja i druge poslove po potrebi.
Članovi:

1. Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj., predsjednik
2. Mirjana Reljić, dipl.ing.stroj.
3. Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj.
4. Krešimir Pećar, dipl.ing.stroj.

Povjerenstvo za energetsku učinkovitost

Članovi:

1. Bruno Persić, dipl.ing.stroj., predsjednik
2. prof.dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj.
3. Silvano Sušilović, dipl.ing.stroj.
4. Nina Klepac, dipl.ing.stroj.

Povjerenstvo za normoteku , knjižnicu i prevod REHVA rječnika

Članovi:

1. Mirjana Reljić, dipl.ing.stroj., predsjednica
2. prof.dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj.
3. prof.dr.sc. Branimir Pavković, dipl.ing.stroj.
4. Rengel Tihomir, dipl.ing.stroj.
5. Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj.
6. Ivana Ivić Grbelja, dipl.ing.stroj.